Razvoj poljoprivrede i ruralne mogućnosti

AGRO (Razvoj poljoprivrede i ruralne mogućnosti)

about-photo_v2

USAID se, kroz svoj petogodišnji program  Razvoj poljoprivrede i ruralne mogućnosti  (AGRO) fokusira , pre svega, na povećanje poljoprivredne produktivnosti, tržišnosti i odgovora tržištima i poboljšaće održivost i konkurentnost ciljnih kosovskih poljoprivrednih preduzeća  na domaćim i izvoznim tržištima. Predložene strategije programa su sledeće:

Poboljšanje saradnje između važnih učesnika u lancu vrednosti
Akcenat je pre svega na jačanju održivosti učesnika/strateških partnera u lancu vrednosti, velikih kupaca/ sakupljača, prerađivača, sabirnih centara i objekata za pakovanje, proizvođača i udruženja proizvođača.

Povećanje usvajanja useva i tehnologija

Program, sa strateškim partnerima, radi na  uključivanju obezbeđenih proizvoda (poboljšanog semena i biljnog materijala, đubriva i proizvoda za zaštitu bilja), pristupu savremenoj opremi, kao i tehičkim uslugama koje promovišu  usvajanje novih tehnologija, do  usluga koje nude uzgajivačima po ugovoru.na taj način, strateški partneri će sve više voditi poljoprivrednu ekonomiju na Kosovu.

Program radi sa lancima vrednosti najboljeg voća (jabuke, kruške, višnje i stono grožđe); jagodičasog voća (maline, borovnice, jagode); povrća (paprika, paradajz, kornišoni,zelena salata i asparagus); kultivisanog   lekovitog i aromatičnog  bilja i u sektoru stočarstva, promovisanjem nesmetane prodaje mleka na Kosovu.

Povezivanje proizvoda  sa tržištima
Program  će poboljšati sklapanje ugovora između proizvođača i sakupljača, uspostavljanjem  dugoročnih ugovora o snabdevanju sa lokalnim supermarketima i hotelima. Integracija više aktera, posebno mladih, u usluge distribucije će, takođe, u mnogome pomoći u povezivanju proizvodnje i tržišta. Poboljšanje obeležavanja i pakovanja proizvoda i organizovanje promotivnih događaja će popraviti percepciju javnosti i  konačno, povećanu potražnju za poljoprivrednim proizvodima proizvedenim na Kosovu.

Rešavanje pitanja bezbednosti i kvaliteta hrane
Pristup ka poboljšanju bezbednosti hrane i usvajanju standarda kvaliteta fokusira se na četiri različita nivoa: 1) na podizanje javne svesti o standardima o bezbednosti i kvalitetu hrane;  2) jačanje domaćih kapaciteta i infrastrukture  neophodnih da se poljoprivrednici i poljoprivredna preduzeća savetuju i kontrolišu  u pogledu sertifikovanja bezbednosti i kvaliteta hrane;  3) osnivanje lokalnih tela za izdavanje sertifikata (ili lokalnih ogranaka tela za sertifikovanje sa sedištem u EU); i 4) pomaganje strateškim parterstvima u dobijanju sertifikata za  kvalitet.